top of page

Lifting Service with MMF Technology

Macro & Micro Focused ultrasound)


Service Description

The technology helping in face firming and lipolysis เป็นเทคโนโลยีช่วยในการกระชับผิวหน้าและสลายไขมันใต้ชั้นผิวที่สามารถส่งพลังงานลงสู่ใต้ชั้นผิวได้ทุกระดับชั้น สามารถผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความเข้มข้นสูงและเฉพาะเจาะจง (Focused Ultrasound) ที่เรียกว่า MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) สามารถปล่อยพลังงานไปยังตำแหน่งความลึกที่ต้องการได้ และมีความปลอดภัยไม่กระทบต่อผิวหนัง ไม่มีแผลหลังการรักษา และไม่ต้องพักฟื้น


Contact Details

  • 062 369 6491

    remedewellness.th@gmail.com

  • 45 minutes
  • 10,000
  • Location 1

bottom of page