top of page

Consultation: Ultraformer Program (MMF)

Macro & Micro Focused ultrasound)


Service Description

The technology helping in face firming and lipolysis เป็นเทคโนโลยีช่วยในการกระชับผิวหน้าและสลายไขมันใต้ชั้นผิวที่สามารถส่งพลังงานลงสู่ใต้ชั้นผิวได้ทุกระดับชั้น สามารถผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความเข้มข้นสูงและเฉพาะเจาะจง (Focused Ultrasound) ที่เรียกว่า MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) สามารถปล่อยพลังงานไปยังตำแหน่งความลึกที่ต้องการได้ และมีความปลอดภัยไม่กระทบต่อผิวหนัง ไม่มีแผลหลังการรักษา และไม่ต้องพักฟื้น


Contact Details

  • Remede clinic เรมีดี เวลเนส คลินิกเวชกรรม The Altitude Prove Rama IX Road, Suan Luang, Bangkok, Thailand

    062 369 6491

    remedewellness.th@gmail.com

  • 30 minutes
  • 8,000 - 15,000
  • Remede Wellness Clinic (Rama IX Road)

bottom of page